Rohlík svačinový se sýrem půlka
7.50 Kč


Koláč kynutý s tvarohovou náplní a s povidlí
9.90 Kč


Buchty české s náplní makovou
13.50 Kč


Chléb se šunkovým salámem a sýrem
14.50 Kč


Rohlík se šunkovým salámem
14.50 Kč


Ruské vejce + rohlík
19.90 Kč

Přihlášení:
heslo:
JAK KUPOVAT SVAČINKY

JAK KUPOVAT SVAČINY - popis portálu nepřihlášeného uživatele.

Firma Lapek a.s. zajišťuje výrobu a rozvoz svačin do škol a firem v oblasti města Jihlavy.


 Na této webové stránce je možné si svačinky objednávat, a to jak pro své děti - svačiny jsou dopraveny do odpovídajících škol, tak pro sebe - svačina je dopravena do firmy, kde pracujete. Pro objednávání je nutné se přihlásit, přihlašovací jméno a heslo získáte registrací.


 I bez přihlášení je ale možné si nabídku svačin prohlížet.


Prohlížení nabídky svačinek:
 V horní část okna pod hlavní lištou jsou ve dvou řadách zobrazeny malé fotky svačinek, což jsou ikony nabídky aktuálního dne v týdnu. Pokud kliknete na některou z ikon, objeví se nalevo větší fotografie takto vybrané svačinky. Kliknutím na tuto větší fotku svačinky se přes fotografii objeví text, který je popisem složení svačinky, její hmotnosti a seznamu alergenů. Vpravo nahoře u fotky je křížek, kterým větší fotku uzavíráte a nebo můžete kliknutím na některou jinou ikonu zobrazit větší náhled jiné svačinky.
Tato nabídka se vztahuje na dnešní den. Pokud Vás zajímá nabídka na další dny, použijte odkaz kliknutím na nápis NABÍDKA SVAČINEK (CENÍK) v nabídce horní lišty portálu.


Registrace (přihlášení):
 Registrace se uskuteční pomocí formuláře, který se zobrazí kliknutím na text REGISTRACE vpravo v okně pod dialogem pro přihlášení.
Registrace uživatele je registrace rodiče, který objednává svým dětem svačinky vždy na konkrétní den nebo pouze uživatele, který si objednává svačiny pro dovoz do firmy, kde pracuje. Všechny položky formuláře v registraci jsou povinné vyjma uvedení firmy nebo uvedení dítěte a školy, do které chodí. Povinná je však buďto položka firmy a nebo dítěte a jeho školy. Je-li uvedena jak firma tak dítě a škola, uživatel může objednávat svačiny jak pro sebe, tak pro své děti. Přihlašovací jméno je emailová adresa (položka e-mail formuláře), která musí být platná, tzn. že ji musí registrující se uživatel používat.


Objednávání svačinek:
Přihlášení do portálu se provede vyplněním formuláře vpravo nahoře. Jako přihlašovací jméno se uvádí emailová adresa, proto je zde již předvyplněn znak @.P Ř E J E M E   D O B R O U   CH U Ť ! ! !

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

vydané v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

společností LAPEK, a.s.
se sídlem Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava
IČ: 44015593, DIČ: CZ44015593
spisová značka: B 3647 vedená u Krajského soudu v Brně
Emailová adresa: lapek@lapek.cz
Telefon: 567 574 411
jako prodávajícím

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese
www.svacinky.lapek.cz
(dále jen "Obchodní podmínky")


I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky vydává v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění společnost LAPEK, a.s., IČ: 44015593, se sídlem Žižkova 1923/111, 586 01 Jihlava, spisová značka B 3647 vedená u Krajského soudu v Brně, jako prodávající (dále jen "prodávající"). Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást a další obsah kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

 2. Obchodní podmínky stanoví podmínky pro nákup zboží a to svačinek v internetovém obchodě na internetové adrese prodávajícího www.svacinky.lapek.cz . Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je zákazník v postavení spotřebitele. Provozovatelem internetového obchodu na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz je prodávající. Kupujícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s Obchodními podmínkami, a která souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a která se řádně zaregistruje na internetové adrese: www.svacinky.lapek.cz . Kupujícím nemůže být právnická osoba ani fyzická osoba podnikatel.

 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz a další související právní vztahy. Nevztahují se na případy, kdy kupující použije od prodávajícího zakoupené zboží pro svoji další podnikatelskou činnost.

 4. Obchodní podmínky může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat s tím, že datum účinnost změn či doplnění Obchodních podmínek prodávající kupujícím oznámí na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz v dostatečném předstihu. Kupující je oprávněn změnu či doplnění Obchodních podmínek odmítnout s tím, že další kupní smlouvu s prodávajícím již neuzavře. Kupující však nemůže od kupní smlouvy odstoupit, neboť se jedná o koupi zboží, svačinek, podléhajícího rychlé zkáze.

 5. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je umístěno jednak na webových stránkách prodávající a dále je k dispozici přímo na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz .

 6. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto Obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Kupující je vázán zněním Obchodních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.II.
Registrace kupujícího

 1. Po registraci kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání svačinek (dále jen "uživatelský účet").

 2. Po registraci na webové stránce prodávajícího na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz a při objednávání svačinek je kupující povinen uvádět všechny údaje pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Při své registraci kupující uvádí následující údaje:

     a) jméno, příjmení, bydliště, platná emailová adresa, telefon kupujícího,

     b) nejméně jedno dítě s uvedením jména a příjmení dítěte,

     c) název školy a označení třídy jako místa dodání,

     d) souhlas kupujícího s aktuálními Obchodními podmínkami prodávajícího.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího a případné škody mu tím vzniklé.

 4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícímu a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z Obchodních podmínek.

 5. O nutné údržbě webového rozhraní internetového obchodu bude kupující prodávajícím včas informován.III.
Uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy elektronickým potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Nezbytným předpokladem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím je předchozí nabití kreditu kupujícím dle čl. IV. těchto Obchodních podmínek.

 2. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, bydliště, dále pak jeho emailová adresa, kontaktní telefon.

 3. Cena veškerého zboží, to je svačinek, nabízeného prodávajícím na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz prodávajícího a prodávající je oprávněn cenu zboží kdykoliv měnit po předchozím upozornění na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz .

 4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu kupujícího se zněním těchto Obchodních podmínek.

 5. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz prodávajícího, tj. že vystavení zboží na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 obč. zák.

 6. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího elektronicky o potvrzení jeho objednávky.

 7. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu a zboží převzít.

 8. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami prostřednictvím třetí osoby, v opačném případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu škody vzniklé nepřevzetím zboží. Na odpovědnosti kupujícího za převzetí zboží nic nemění skutečnost, že plnění dle kupní smlouvy s kupujícím přebírá dle zmocnění kupujícího učiněné v objednávce třetí osoba, to je osoba určená k převzetí zboží, svačinek, v jednotlivých školách a k jejich předání příslušným dětem.

 9. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 10. Webová stránka www.svacinky.lapek.cz obsahuje mimo jiné také:

     a) druh svačinky,

     b) informace o složení svačinek dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
        a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu
        a rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011, o poskytování informací o potravinách
        spotřebitelům, ve znění pozdějších předpisů, včetně informací o přítomnosti případných
        alergenů,

     c) ceny svačinek včetně DPH (tato cena již zahrnuje náklady na balné, dopravu, atd…) v Kč,

     d) doba spotřeby svačinek – tj. doba po kterou lze svačinku použít, je uvedena na obalu každé svačinky.

 11. Kupující při objednávání svačinek ve svém uživatelském účtu na objednávkovém formuláři uvede::

     a) jméno a příjmení dítěte,

     b) výběr konkrétní svačinky,

     c) jméno a příjmení zmocněné třetí osoby v místě školy kupujícím k převzetí zboží a k jeho vydání dítěti.

 12. Zrušení objednávky svačinky je kupující oprávněn provést nejpozději do 11:00 hodin dopoledne dne předcházejícího dni dodávky zboží, aby měl prodávající možnost objednanou svačinku následující den připravit a doručit kupujícímu prostřednictvím třetí osoby.

 13. Kupující má možnost objednané svačinky měnit pouze před odesláním objednávky prodávajícímu, po odeslání objednávky již nikoliv. Objednávka odeslaná kupujícím je závazným návrhem kupujícího k uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, kterým je kupující vázán.

 14. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká, t.j. k uzavření kupní smlouvy dojde doručením objednávky potvrzené bez výhrad prodávajícím kupujícímu.

 15. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které již porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

 16. Kupující tímto souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.IV.
Platební podmínky

 1. Kupující je povinen v rámci svého uživatelského účtu před provedením první objednávky zboží převést na účet prodávajícího uvedený na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz částku v minimální výši 100,- Kč (slovy sto korun českých) při prvním nabití a nabít si tak svůj "kredit" pro zaplacení svačinek prodávajícímu. Poté, co se do cca tří dnů po připsání částky na účet prodávajícího se částka zobrazí v poli kupujícího v oddíle "kredit" registrace kupujícího, je kupující oprávněn začít objednávat zboží. Cena, která je uvedena u každého výrobku, obsahuje DPH a náklady spojené s dodáním a balením zboží. Cena objednané svačinky bude automaticky odečtena z kreditu kupujícího a tím bude splněna povinnost kupujícího zaplatit zboží. Kupující po přihlášení do svého uživatelského účtu uvidí stav "kreditu" (finančních prostředků na kontu kupujícího).

 2. Pokud nebude mít kupující na kreditu dostatečnou částku k zaplacení svačinky, automaticky nedojde k odeslání objednávky z uživatelského účtu kupujícího prodávajícímu a tím nedojde ani k uzavření kupní smlouvy.

 3. Kupující může provést předplacení “kreditu“ prodávajícímu následujícím způsobem:

     a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 19-8906280287/0100
        vedený u ...(dále jen "účet prodávajícího"),

     b) hotovostně vložením na účet prodávajícího,

     c) bezhotovostně prostřednictvím poštovní poukázky typu A na účet prodávajícího.V.
Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující je prodávajícím poučen a bere na vědomí, že jako spotřebitel nemůže v souladu se zněním § 1837 písm. e) obč. zák. odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z žádného důvodu, neboť se jedná o kupní smlouvu o koupi zboží, které podléhá rychlé zkáze.

 2. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy zejména z důvodu porušení smluvních a zákonných povinností kupujícím, z důvodu nemožnosti plnění, či z jiných důvodů, a to emailem, telefonicky nebo jinou formou.VI.
Dodání svačinek dětem

 1. Přeprava svačinek bude prodávajícím prováděna v termoboxech. Povinnost dodat zboží je ze strany prodávajícího splněna předáním svačinek příslušné třetí osobě určené školou a zmocněné kupujícím k převzetí svčinek a jejich předání dětem, kterým jsou svačinky určeny kupujícím a to proti jejímu podpisu na dodacím listu.

 2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží a přechází na něj nebezpečí škody na zboží převzetím svačinky od prodávajícího třetí osobou zmocněnou kupujícím v místě kupujícím určené školy a třídy.

 3. Každá svačinka je na obalu opatřena etiketou, která obsahuje:

     a) název školy,

     b) označení třídy,

     c) jméno a příjmení dítěte,

     d) doba po kterou lze svačinku použít,

     e) název svačinky.VII.
Odpovědnost – záruka za jakost

 1. Prodávající ručí a odpovídá za to, že všechny svačinky budou vyrobené v kvalitě a v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a označování potravin a s nařízením EU č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

 2. V případě, že kupující prostřednictvím třetí osoby oznámí prodávajícímu při převzetí svačinky pro dítě, že svačinka není ve shodě s objednávkou kupujícího co do množství či druhu, tedy reklamuje zboží, má kupující po ověření pravdivosti reklamace prodávajícím právo na výměnu svačinky nebo na vrácení peněz za svačinku.

 3. O změnách v plnění dodávek svačinek v případě poruchy ve výrobě nebo při jiných nepředvidatelných či neovlivnitelných situacích bude prodávající informovat kupující na svých webových stránkách na internetové adrese www.svacinky.lapek.cz .VIII.
Závěrečná ustanovení, ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních ppodmínek prodávajícího, že s jejich obsahem bez výhrad souhlasí, že jejich zněním nejsou porušena či nedodržena jeho zákonná práva jako spotřebitele, a že souhlasí s tím, že tyto Obchodní pomínky jsou nedílnou součástí a tvoří další obsah kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím na dodávku zboží, svačinek pro děti.

 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou předmětem autorského práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího.

 3. Prodávající se zavazuje, že informacemi, které mu kupující poskytl, bude nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky prodávajícího nebo v důsledku užití webové stránky prodávajícího kupujícím v rozporu s jejich určením.

 5. 5. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení kupujícího, bydliště, adresa elektronické pošty kupujícího, telefonní číslo kupujícího, jméno a příjmení dítěte kupujícího, nebo dětí, pro které budou svačinky určeny, adresa školy a označení třídy (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

 6. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu ze strany prodávajícího.

 7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní internetového obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu registrace kupujícího na webové stránce prodávajícího. Po ukončení registrace ze strany prodávajícího, nebo na žádost kupujícího, budou osobní údaje kupujícího prodávajícím vymazány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

 9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 10. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že od prodávajícího je vše související s uzavřením kupní smlouvy, jejím plněním, či odstoupením a pod., jakož i veškerá ostatní korespondence doručováno pouze a výhradně v elektronické podobě na adresu elektronické pošty uvedenou v  uživatelském účtu kupujícího.

 11. Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

 12. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.

 13. Odchylná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 14. Obchodní podmínky jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a jsou přístupné na adrese: www.svaciky.lapek.cz .

 15. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2015.V Jihlavě 1. května 2015

Ing. Stanislav Křemen
předseda představenstva
společnosti LAPEK a.s.


NABÍDKA SVAČINEK (CENÍK)

 NABÍDKA SVAČINEK (CENÍK)

středa 17.07.2019 :

 Buchty české s náplní makovou, 120g
 (pro děti i dospělé)
13.50 Kč
 Koláč kynutý s tvarohovou náplní a s povidlí, 80g
 (pro děti i dospělé)
9.90 Kč
 Rohlík se šunkovým salámem, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Chléb se šunkovým salámem a sýrem, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Rohlík svačinový se sýrem půlka, 42g
 (pro děti i dospělé)
7.50 Kč
 Ruské vejce + rohlík, 180g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč

čtvrtek 18.07.2019 :

 Panna Cotta, 125g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Šáteček listový s náplní tvaroh., 90g
 (pro děti i dospělé)
11.90 Kč
 Špičky mini mix, 100g
 (pro děti i dospělé)
11.90 Kč
 Sýrové pokušení, 110g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Rohlík selský šunka+sýr, 100g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Uzelka s debrecínkou, 110g
 (pro děti i dospělé)
15.90 Kč
 Rohlík se šunkovým salámem, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč

pátek 19.07.2019 :

 Koláč plundra tvarohem a s povidlím, 60g
 (pro děti i dospělé)
9.90 Kč
 Kostka jihlavská se šunkovou pěnou, 140g
 (pro děti i dospělé)
17.90 Kč
 Rohlík s anglickou slaninou půlka, 47g
 (pro děti i dospělé)
7.50 Kč
 Rohlík svačinový sýr, 90g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Sýrový rohlík s žervé, 110g
 (pro děti i dospělé)
23.90 Kč
 Bábovička svačinka 70g, 70g
 (pro děti i dospělé)
15.00 Kč
 Bageta školní se šunkovým salámem, 150g
 (pro děti i dospělé)
23.90 Kč

pondělí 22.07.2019 :

 Skořicovník s drobenkou, 150g
 (pro děti i dospělé)
13.90 Kč
 Buchty české s náplní povidlovou, 120g
 (pro děti i dospělé)
13.50 Kč
 Chléb s taveným sýrem, 95g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Rohlík se šunkovým salámem půlka, 47g
 (pro děti i dospělé)
7.50 Kč
 Dětský mls, 160g
 (pro děti i dospělé)
22.90 Kč
 Rohlík svačinový se salámem, 90g
 (pro děti i dospělé)
12.90 Kč
 Ruské vejce + rohlík, 180g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč

úterý 23.07.2019 :

 Uzelka s debrecínkou, 110g
 (pro děti i dospělé)
15.90 Kč
 Koláč PIZZA, 90g
 (pro děti i dospělé)
12.90 Kč
 Hřeben plundra s náplní meruňkovou, 56g
 (pro děti i dospělé)
8.50 Kč
 Rohlík finský plněný, 110g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Houska se šunkou, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.90 Kč
 Rohlík svačinový se sýrem půlka, 42g
 (pro děti i dospělé)
7.50 Kč

středa 24.07.2019 :

 Koláč s náplní tvaroh., 80g
 (pro děti i dospělé)
9.90 Kč
 Jogurt s příchutí borůvky, 200g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Jogurt s příchutí jahody, 200g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Jogurt s příchutí maliny 200g, 200g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Jogurt s příchutí meruňky 200g, 200g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Ruské vejce + rohlík, 180g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Bageta školní se šunkovým salámem, 150g
 (pro děti i dospělé)
23.90 Kč
 Chléb se šunkovým salámem a sýrem, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Kostka tmavá se šunkovou pěnou, 120g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Koláč mřížkový, plundra s náplní jablkovou, 56g
 (pro děti i dospělé)
8.90 Kč
 Jogurt bílý sladký, 200g
 (pro děti i dospělé)
18.90 Kč

čtvrtek 25.07.2019 :

 Pohár s kakaovou polevou, 90g
 (pro děti i dospělé)
17.00 Kč
 Jahodový pohár, 90g
 (pro děti i dospělé)
17.00 Kč
 Rohlík selský šunka+sýr, 100g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Kostka tmavá se šunkovou pěnou půlka, 60g
 (pro děti i dospělé)
10.90 Kč
 Houska se salámem, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.90 Kč
 Makovec s drobenkou, 150g
 (pro děti i dospělé)
13.90 Kč
 Sýrový rohlík se šunkou, 110g
 (pro děti i dospělé)
23.90 Kč

pátek 26.07.2019 :

 Uzelka sýrová, 120g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Tvaroháček, 120g
 (pro děti i dospělé)
15.50 Kč
 Bábovička svačinka 70g, 70g
 (pro děti i dospělé)
15.00 Kč
 Buchty české s náplní tvarohovou, 120g
 (pro děti i dospělé)
13.50 Kč
 Bageta školní se šunkovým salámem půlka, 75g
 (pro děti i dospělé)
13.90 Kč
 Rohlík se salámem, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Uzel s žervé, 100g
 (pro děti i dospělé)
17.90 Kč

pondělí 29.07.2019 :

 Skořicovník s drobenkou, 150g
 (pro děti i dospělé)
13.90 Kč
 Špičky s náplní makovou, 110g
 (pro děti i dospělé)
13.90 Kč
 Ruské vejce + rohlík, 180g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Rohlík se salámem půlka, 47g
 (pro děti i dospělé)
7.50 Kč
 Rohlík se sýrem, 100g
 (pro děti i dospělé)
14.50 Kč
 Turistická bota, 140g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč

úterý 30.07.2019 :

 Kostka tmavá se šunkovou pěnou půlka, 60g
 (pro děti i dospělé)
10.90 Kč
 Rohlík selský šunka+sýr, 100g
 (pro děti i dospělé)
19.90 Kč
 Rohlík svačinový se šunkovým salámem, 90g
 (pro děti i dospělé)
12.90 Kč
 Tvaroháček, 120g
 (pro děti i dospělé)
15.50 Kč
 Koláč plundra s náplní puding, 60g
 (pro děti i dospělé)
9.90 Kč
 Koláč PIZZA, 90g
 (pro děti i dospělé)
12.90 Kč

Doba, po kterou lze svačinku použít je uvedena na přebalu dodané svačinky.

REGISTRACE
Firma:
Pro objednávání svačin z uvedené nabídky do školy pro Vaše dítě, nebo pro Vás do firmy, kde pracujete, se prosím, přihlaste případně se před tím zaregistrujte.
(navýšení kreditu)
   
Kredit lze navyšovat:

     - platbou na bankovní účet č. 19-8906280287/0100,

Omlouváme se, ale navýšení kreditu hotovostí na pokladně některé z prodejen firmy Lapek a.s. v současné době z technických důvodů není možné - budeme zde včas informovat jekmile se situace změní.

Rohlík svačinový se sýrem půlka
7.50 Kč


Koláč kynutý s tvarohovou náplní a s povidlí
9.90 Kč


Buchty české s náplní makovou
13.50 Kč


Chléb se šunkovým salámem a sýrem
14.50 Kč


Rohlík se šunkovým salámem
14.50 Kč


Ruské vejce + rohlík
19.90 Kč